Unutar Parka prirode i geoparka Papuk se nalaze brojna područja koja imaju veći stupanj zaštićenosti nego ostali dijelovi parka. Status posebno zašti